Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПП «СервісЦентр-Захід», в особі директора Хованець Василя Степановича, далі “Підприємство”, зареєстровано і діє від імені, за рахунок, в інтересах Санаторіїв (готелів), на підставі Агентських договорів відповідно до законодавства України, керуючись п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, в подальшому “Туристи” укласти цей Договір про надання послуг, далі – “Договір”, на нижчевикладених умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання послуг дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Замовлення – рішення Замовника забронювати відпочинок на курортах через сайт www.mwr.com.ua.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець зобов’язується надати за завданням Замовника послуги з бронювання відпочинку на курортах згідно з попереднім замовленням зробленому на сайті, а Замовник зобов’язується оплачувати вартість наданих послуг.
2.2. Під наданою послугою мається на увазі набір консультаційних послуг з бронювання проживання в санаторіях, готелях або віллах представленого на сайті www.mwr.com.ua з якими співпрацює компанія.

3. СПОСОБИ ОПЛАТИ
3.1. Здійснення оплати через систему LiqPay на сайті www.mwr.com.ua;
3.2. Оплата на розрахунковий рахунок ПП «СервісЦентр-Захід» в Приватбанку.
3.3. Здійснення оплати через виставлення інвойсу на E-mail через систему LiqPay.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Після узгодження істотних умов договору, таких як доступність вільних місць, дати заїзду, ціни, терміну перебування, ціни, додаткових послуг. Замовнику пропонується провести платіж на суму бронювання проживання в обраному закладі через форму LiqPay на сайті www.mwr.com.ua або іншим способом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити іншу Сторону.
5.4. У разі дострокового виїзду Замовника кошти за невикористані послуги повертаються, за винятком суми штрафу, що дорівнює розміру вартості послуг за 1 (одну) добу. У разі наявності поважних причин, які послужили підставою для такого виїзду (хвороба або смерть Замовника або членів його сім’ї, інші випадки, які унеможливлюють отримання ним послуг) за наявності підтвердних документів грошові кошти повертаються в розмірі вартості невикористаних послуг.
5.5. Оплата за послуги, які не були використані Замовником через його запізнення при поселенні, не компенсується.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
6.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту настання дати заселення закажчіком, шляхом повернення грошових коштів.
6.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Виконавець: ПП «СервісЦентр-Захід»
Юридична адреса: 79070, Україна, м.Львів, пр.Ч.Калини 41/21.
Телефон: +38 096 574-17-62
Розрахунковий рахунок: UA073052990000026009011016935 в КБ Приватбанк м.Львів
МФО 305299 ЄДРПОУ 33753256